هومن ابوالقاسمی

کیس استادی بازطراحی داشبورد ایرانی کارت

در این پروژه داشبورد اصلی سایت ایرانی کارت را به کمک چک لیست کاربردپذیری Heuristic Evaluation و اپلیکیشن فیگما و پلتفرم میرو باز طراحی کرده‌ام.

از مراحل بازطراحی این سایت کیس استادی تهیه کرده‌ام که می‌توانید در بخش زیر آن را به طور کامل مشاهده فرمایید.

.